Verbeteringen fietsinfrastructuur

Vraag Karlijn Deene

Er wordt binnenkort van start gegaan met de aanleg van een onderdoorgang aan ter Platen brug. Hiermee wordt een “missing link” voor fietser weggewerkt.

  • Voor welke fietsonderdoorgang zijn in Gent de werken al in uitvoering of staan ze concreet gepland? Graag voor elk project de timing van de werken.
  • Welke andere belangrijke verbeteringen van de fietsinfrastructuur worden momenteel uitgevoerd of zijn in de planning?
  • Wat is telkens de voorziene einddatum van de werken?
  • Bestaat er een lijst van “missing links” voor fietsinfrastructuur in Gent? Zo ja, graag een oplijsting van deze ontbrekende schakels.
  • Bestaat er een lijst van knelpunten of prioritaire werken aan fietspaden? Zo ja, graag hiervan een exemplaar.

Antwoord schepen Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Naar aanleiding van uw schriftelijke vraag in verband met het verbeteren van fietsinfrastructuur kan ik u het volgende melden:

  • De aanleg van onderdoorgangen of bruggen wordt afgesproken via een actieprogramma dat wordt afgesloten tussen de Vlaamse Administratie Waterwegen en Zeekanaal en de Stad Gent. De laatste overeenkomst dateert van 2006 en daarin werden volgende afspraken gemaakt en gerealiseerd: twee fietsbruggen in het Keizerpark, de onderdoorgang onder de Sint-Jorisbrug, Sint-Bavobrug over de opengelegde Reep, de brug over het verbindingskanaal, onderdoorgang onder de Europabrug. De onderdoorgang onder Terplatenbrug gaat nu van start. De stad zal zelf een onderdoorgang aanleggen onder de Rozemarijnbrug.  De concrete timing voor de bouw van deze onderdoorgang moet nog worden bepaald. Verder staan in die overeenkomst de volgende realisaties opgenomen, maar zitten nog niet in de pijplijn : een jaagpad aan de achterzijde van de Brabantdam, tussen de Braemgaten en de Lammerstraat, een onderdoorgang onder de Muinkbrug en de realisatie van een fiets- en wandelpad onder de Marcellisbrug, ter hoogte van de Vooruit en de nieuwe Bibliotheek.
  • Voor het wegwerken van de ontbrekende schakels in het Fietsnetwerk werd 4 jaar geleden het ‘Gents Fietsfonds’ opgericht, waarin het de bedoeling was in samenwerking met het Vlaams Gewest en de Provincie 30 km stadswegen en 30 km gewestwegen van fietspaden te voorzien. Een aantal van die gepande werken zijn uitgevoerd. Het gaat om de Neermeerskaai, de Kunstlaan, de Weverbosdreef en de spoorwegonderdoorgang tussen de Jan Samijnstraat en de Leo Terzweillaan. Grote werken die in de pijplijn zitten voor de komende jaren: de Gasmeterlaan, Nieuwevaart en de Antwerpsesteenweg, tussen de Dampoort en het Oud Gemeentehuis. De werken voor de Gasmeterlaan en de Nieuwe Vaart zullen vermoedelijk starten eind 2013. De start van de werken langs de Antwerpsesteenweg is voorzien voor 2014.
  • Wat de andere projecten binnen het Gents Fietsfonds betreft, is de situatie als volgt. Het lopende raamcontract met het studiebureau loopt ten einde. Er moet een nieuwe prijsvraag worden uitgeschreven voor een nieuw contract. We zullen als bestuur bepalen welke projecten in dat raamcontract zullen worden opgenomen. U vindt de lijst van de oorspronkelijke projecten, die overeenkomt met de destijds bepaalde missing links, hierbij.
  • Momenteel loopt bij het Mobiliteitsbedrijf ook een screening van de bestaande hoofdfietsroutes. Concreet betekent dit dat er wordt nagezien wat momenteel in orde is en wat voor verbetering of uitbreiding vatbaar. Op basis hiervan zullen we een lijst van prioriteiten vastleggen.

Datum tussenkomst: 

dinsdag, 5 februari, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: